Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de dienstverlening van Plieger Training dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wilt u een formele klacht indienen, dan dient de klacht binnen tien werkdagen na afloop van de training of levering van het product te zijn verzonden. Uiteraard zullen wij uw klacht vertrouwelijk behandelen.

Stuur uw klacht per e-mail, info@pliegertraining.nl, of brief, Postbus 231, 9400 AE, Assen, naar Plieger Training en richt deze aan de directeur, mevr. M.H. Plieger.

Vermeld duidelijk wat het onderwerp van uw klacht is en op welke medewerker(s) uw klacht betrekking heeft. Als de klacht betrekking heeft op een incident, gelieve het incident te beschrijven en de datum waarop het incident zich voordeed. Binnen vijf werkdagen ontvangt u schriftelijke bevestiging met daarin vermeld de termijn waarop een inhoudelijk antwoord op uw klacht volgt. Deze termijn bedraagt maximaal 28 dagen na ontvangst van de klacht.

De directie van Plieger Training legt schriftelijk per brief of e-mail een oplossing aan u voor. Eventueel is hierover een gesprek mogelijk met de directie. Indien u niet akkoord kunt gaan met de voorgestelde oplossing is er een mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde.